logo
[ Log On ]

Søknad om havneplass vintersesongen 2017/2018

NB! Søknadsfrist er 25. september.

VIKTIG MELDING
I forbindelse med at vi i vinter skal bytte ut 100 kai, må alle som tildeles plass ved denne, bytte plass til 300-200 kai en gang i perioden februar/mars.

Båtopptak er primært satt til 21. okt kl 09:00. Vi ønsker å få jobben gjort i løpet av én dag, men for at vi skal lykkes er vi avhengig av at det ikke brukes for lang tid med hver båt. Dette innebærer at alle må ha klar sin oppstillingskrybbe eller bukk på rett plass til rett tid. Dersom vi ikke blir ferdige i løpet av lørdag må alle stille på nytt til samme tid dagen etter.

Utsett er 21. apr kl 09:00.

OBS!! Det har de siste år blitt brukt opplagsmateriell som ikke vurderes som trygt/solid nok. Vi presiserer derfor at tyngre båter ikke skal bygges opp med europaller, lecastein mv. Ansvarlig for opptak blir gitt fullmakt til å avvise båter hvor opplagsmateriell blir vurdert uforsvarlig.

Før tildeling av plass på land eller i havn må alle kontingenter, leie og dugnad fra tidligere år være betalt. Alle som tildeles plass vil få tilsendt innbetalingsgiro snarest mulig etter tildeling.

Tildeling av plass forutsetter at man blir med på inntil 9 timers dugnad den sesong man ønsker å ha båten i havn/opplag. Man kan kjøpe seg fri fra dugnadsplikten for kr 3.500,-. Manglende dugnad vil bli fakturert med kr 390,- pr time.

Vennligst rett opp feil og send inn på nytt

Medlemskap

Du må være medlem i Milde Båtlag for å bli tildelt plass. Dersom du allerede er medlem, oppgi medlemsnummer her. Hvis du ikke er medlem, vil søknad om båtplass i tillegg bli behandlet som en søknad om medlemsskap.

Ønsket plassering

Flytebrygge (943 kr/bryggemeter, minimum 2.150 kr)
På land, under 750 kg (3.152 kr)
På land, 750 kg eller over (3.782 kr)
På land, 5000 kg eller over (4.203 kr)
På land, ordner opptak selv (1.630 kr)

Spesielle ønsker for kaiplassen (handicap eller lignende) eller annen informasjon til Havneutvalget:

Et rente- og avdragsfritt lån på kr. 10.000,- innbetales til MB ved første gangs tildeling av plass i havneanlegget etter 2006.

En båts totale båsbredde regnes senter/senter utriggere. Normalt vil dette være båtens bredde pluss 80 cm, men dette vil bli vurdert endret av nøst- og havneutvalget ved spesielle ønsker.

Endelig pris for plass i flytebryggen blir da total båsbredde multiplisert med pris per meter båsbredde.

Strøm

Jeg ønsker strøm

Pris kr. 500,- for strømkontakt + kr. 1,- pr. kWh. (Mulig prisjustering fra leverandør)

Lagerplass

Jeg ønsker plass til jolle i kommunenøstet
Jeg ønsker lagerhylle i kommunenøstet

Det koster 500,- per år (sommer + vintersesong) for henholdsvis både jolle og lagerhylle i 2. etg i Kommunenøstet. (Dvs 1.000,- per år for både jolle og lagerhylle).

Opplysninger om båt

Båttype
Fabrikat/modell Største lengde i meter
Båtens navn Største bredde i meter
Seilnummer Dyptgående i meter
Reg.nummer Vekt i kg

Dugnad

Det er opp til det enkelte medlem som har båten sin liggende i kaianlegget å komme med tilbakemelding til Milde Båtlag om når og hvilken dugnad de kan tenke seg å delta i. Ditt valg vil så langt råd er bli oppfylt. Vi presiserer følgende: Vi har valgt å frita pensjonister, styremedlemmer og de som sitter i de enkelte utvalg i den perioden de er aktiv.

NB! P.g.a. planer om nytt kaianlegg på 100-kaien, er dugnadsatoer enda ikke avklart. Egen mail vil bli sendt ut for valg av dugnadsdatoer, så snart de er klar. Kryss alikevel av ved evnt. fritak for dugnad.

Kryss av ønsket dugnad (9 timer). Dersom noe uforutsett skulle oppstå kan ekstra dugnadsinnsats bli påkrevet.

Fritatt fra dugnad (pensjonist, styremedlem, utvalg)
Kjøpe seg fritak for dugnad (Giro på kr 3.500,- tilsendes)

Merk at det ikke vil bli sendt ut ytterligere varsel om datoer for dugnad, så noter hva du har valgt!

Personopplysninger

Felter merket med * må fylles ut

Navn *
Fødselsdato *
Adresse *
Postnr/sted *
Epost *
Telefon

Plikter

Hvis jeg har båt på land som skal sjøsettes 21. april, forplikter jeg meg til å være til stede fra sikkerhetsmøtet som starter kl 09:00 i Mildenøstet, samt delta i utsettet av alle båtene etter henvisning fra havnestyret. Videre forplikter jeg meg til å rydde alt strømmateriell/kiler og avfall fra båtpussen, samt demontere opplagstativ og fjerne dette senest dagen etter at båten er sjøsatt. Milde Båtlag har ikke opplagplass til stativer om sommeren.

For båter som ligger på sjøen er det viktig at disse blir flyttet til tildelt sommerplass før siste vinterdugnad.

Jeg er oppmerksom på min dugnadsplikt på inntil 9 timer pr. sesong.

Ved søknad om plass aksepteres de regler som gjelder i havneanlegget. Ved tildeling av plass aksepteres avtalen som nærmere presiserer de retter og plikter som følger plassen.

Dugnad, fortøyning og orden

Båten skal fortøyes skikkelig, med minst 2 springer og 4 trosser/brester. Alle fortøyningstauene skal være stramme, dimensjonert i forhold til båtvekt med kraftige rykkdempere. Tauene skal knytes til fortøyningsøyene, sjakler blir ikke godtatt.

MBs kaier og havneområde skal holdes fritt for boss og rot, båteier er ansvarlig for å rydde etter seg. Det skal brukes pressenning under båten ved båtpuss dersom avskraping/avskalling eller slipestøv kan forekomme. Dette gjelder også ved spyling etter opptak. Det skal være rent under båten til enhver tid. Spesialavfall skal fjernes fra området og behandles forskriftsmessing av den enkelte.

Båteiere som ikke overholder ryddeplikt eller fortøyningsregler kan miste rett til plass ved senere anledninger.

Båteier har ansvar for ettersyn av egen utligger og kai ved egen båt. Båteier har også plikt til å varsle hvis alvorlig feil eller slitasje oppdages andre steder ved anlegget.

Etter sjøsetting forutsettes det at master fjernes snarest mulig fra mastestativet.

Egenerklæring

Jeg bekrefter at jeg har lest og forstått det ovenstående, og at jeg vil overholde de nevnte plikter, samt at alle oppgitte opplysninger er korrekte.