VEDTEKTER FOR

 

MILDE BÅTLAGS

 

ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSTEGN

 

 

 

 

I

 

Milde Båtlag har følgende æresbevisninger:

 

1. Æresmedlemskap med æresmedlemsnål: "Gullkrans med MBs emaljevimpel"

 

2.  Hederstegn "Medalje i sølv (sølvforgylt) påsatt MBs emaljevimpel "

 

 

 

II

 

Æresmedlemskap :

 

a)  Medlemmer som har gjort svært meget for å fremme seilsporten, kan utnevnes til æresmedlemmer i Milde Båtlag. For å fortjene æresmedlemskap må medlemmene ha gjort en vesentlig innsats utover de krav som gjelder for tildeling av Milde Båtlags Hederstegn (se pkt. III (a))

 

b) Æresmedlemskap kan også tildeles ikke medlemmer som har gjort laget et ekstraordinært fortjenestefullt arbeid, eller har utvist en særdeles og eksepsjonell aktiv dyktighet, eller har representert seilsporten på en særdeles fortjenstfull måte.

 

 

 

III

 

Hederstegn :

 

a) Milde Båtlags hederstegn kan tildeles medlemmer som med sin interesse har gjort laget store tjenester i administrativ, representativ eller sportslig form, eller på annen måte har gjort laget fortjenestefullt arbeid.

 

b) Hederstegnet kan også tildeles ikke-medlemmer som har gjort laget særdeles fortjenestefullt arbeid, eller har utvist særlig aktiv dyktighet, og har representert seilsporten på en fortjenestefull måte.

 

 

 

IV

 

Tildeling av Æresmedlemskap eller Hederstegn bestemmes av en hederstegn komité bestående av :

 

Lagets leder

1 person

Lagets sekretær

1 "

Leder i regattakomiteen

1 "

Leder i nøst- og havneutvalget

1 "

Leder i valgkomiteen

1 "

i alt

5 personer

 

 

 

V

 

Hederstegnkomiteen, som ledes av lagets leder, er beslutningsdyktig når alle komitémedlemmer er til stede. Komiteen innkalles skriftlig av lagets leder.

 

 

 

VI

 

a)    Komiteen avgjør selv hvor mange æresmedlemskap som kan tildeles pr. år.

 

b)    Det kan utstedes inntil 2-to- hederstegn pr. år

Etter at innstillingene er gjennomgått, kan det ved enstemmig beslutning i hederstegnkomiteen utdeles flere hederstegn.

 

 

 

VII

 

a)    Tildeling av æresmedlemskap til medlemmer må være enstemmig.

       Tildeling av Hederstegn til medlemmer skjer ved 4/5 flertall i hederstegnkomiteen.

 

b)    Tildeling av æresmedlemskap eller hederstegn til ikke-medlemmer må være enstemmig.

 

 

 

VIII

 

All stemmegivning skal foregå skriftlig.

 

                                                                         

                                                                              

IX

 

Forslag på kandidater til æresmedlemskap eller hederstegn kan sendes av et hvert medlem til lagets leder. Alle forslag må være skriftlig og inneholde grunn for innstillingen.

 

 

 

X

 

Sekretæren, som velges for hvert møte, fører nøyaktig protokoll bare over positive vedtak.

Komiteens forhandlinger er konfidensielle og skal ikke offentliggjøres.

 

Komiteen rapporterer til styret hvilke kandidater som er tildelt æresmedlemskap eller hederstegn. Ved en passende anledning offentliggjøres de tildeltes navn og lagets leder deler ut æresbevisningen på vegne av laget.

 

For kandidater som komiteen ikke finner kvalifisert til å få tildelt æresmedlemskap eller hederstegn, skal beslutningen og begrunnelse ikke offentliggjøres. Komiteens leder gir beskjed til forslagsstiller om avgjørelsen, uten å angi grunn, og alt materiell destrueres.

 

 

 

XI

 

Disse vedtekter kan bare forandres etter innsendt forslag på ordinært Årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

 

 

_____________________________________

 

Disse vedtekter ble vedtatt på Årsmøte i Milde Båtlag  17/11 1992

 

Store Milde 18/11 - 1992

 

MILDE BÅTLAG