VEDTEKTER FOR MILDE BÅTLAGS UTMERKELSE

 

 

"SEILERE AV DEN GYLDNE RIP"

 

 

 

 

 

I

 

Milde Båtlags utmerkelse "Seilere av den gyldne rip" er en

 

"sølv profil av oselver, hengende i et blått bånd fra bred nål"

 

som kan tildeles medlemmer som:

 

 

a)    har vist stor innsats, iver og dyktighet ved regattaseiling over flere år

 

b)    har vist god sportsånd og har representert seilsporten på en god og prisverdig måte.

 

 

II

 

Utdelingen av utmerkelsen bestemmes av en utnevningskomite bestående av:

 

 

Lagets leder

1 person

Lagets sekretær

1 "

Lader i regattakomiteen

1 "

Leder i nøst- og havneutvalget

1 "

Leder i valgkomiteen

1 "

i alt

5 personer

 

 

 

III

 

Utnevningskomiteen, som ledes av lagets leder, er beslutningsdyktig når alle komitémedlemmer er til stede. Komiteen innkalles skriftlig av lagets leder.

 

 

IV

 

Det kan utdeles utmerkelser hvert år.

 

 

V

 

Tildeling av utmerkelsen "Seilere av den gyldne rip" til de aktuelle kandidater skjer ved 4/5 flertall i utnevningskomiteen.

 

 

VI

 

All stemmegivning skal foregå skriftlig.

 

 

VII

 

Forslag på kandidater til utmerkelsen "Seilere av den gyldne rip" kan sendes av et hvert medlem til lagets leder. Alle forslag må være skriftlige og innholde grunn for innstillingen.

 

 

VIII

 

Sekretæren, som velges for hvert møte, fører nøyaktig protokoll bare over positive vedtak. Komiteens forhandlinger er konfidensielle og skal ikke offentliggjøres.

 

Komiteen rapporterer til styret om hvilke kandidater som er tildelt utmerkelsen "Seilere av den gyldne rip". Ved en passende anledning offentliggjøres de tildeltes navn og lagets leder deler ut utmerkelsen på vegne av laget.

 

For kandidater som komiteen ikke finner kvalifisert til å få utmerkelsen "Seilere av den gyldne rip", skal beslutningen og begrunnelsen ikke offentliggjøres. Komiteens leder gir beskjed til forslagsstilleren om avgjørelsen, uten å angi grunn, og alt materiell destrueres.

 

 

IX

 

Disse vedtekter kan bare forandres etter innsendt forslag til ordinært Årsmøte med 2/3 av de avgitte stemmer.

 

____________________________________

 

 

Disse vedtekter ble vedtatt på Årsmøte 17/11 1992

 

Store Milde 18/11 - 1992

 

MILDE BÅTLAG